Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley

Main Services Area

Educational Programs
Educational Programs provide students with the skills they need to live successful lives. Our robust programs include early childhood development, classroom consultations in partnership with school districts, adult continuing education programs and parent workshops.
Support Services

Support Services offer various programs to address social determinants of health, including housing and employment coaching and placement, among other critically needed services.

English Español 简体中文 Tiếng Việt Hmoob Tagalog العربية

English

Uplift Family Services cares about you during these hard times.

We are ready to help you in new ways during this COVID-19 crisis. We can talk with you or have an appointment over the phone or through a cell phone app instead of in-person. Please reach out to your therapist or service provider at any time, they are here for you.

We also want to share a list of resources with you. Many people need help with things right now like food, bills, and helping kids learn at home. This page has a list of helpful programs in your area, as well as links to information you can trust.

Stay safe at home, and remember, we are here for you!

Español

Uplift Family Services se preocupa por usted en estos tiempos difíciles.

Estamos preparados para ayudarlo de nuevas formas durante esta crisis de la COVID-19. Podemos hablar con usted o tener una cita por teléfono o a través de una aplicación móvil en vez de en persona. Comuníquese con su terapeuta o proveedor de servicios en cualquier momento que necesite.

También queremos compartir con usted una lista de recursos. Muchas personas necesitan ayuda en este momento con las compras de comida, el pago de facturas o las tareas escolares de los niños en el hogar. Esta página tiene una lista de programas útiles en su área, además de enlaces a información confiable.

Permanezca seguro en su hogar y recuerde que estamos para ayudarlo.

简体中文

在困难时期,Uplift Family Services始终关心您。

在这次COVID-19危机期间,我们准备以新的方式为您提供帮助。我们可以通过电话或手机应用而不是面对面与您交谈或进行会面。请随时联系您的治疗师或服务提供商,他们随时准备为您服务。

我们还希望与您共享资源列表。目前,许多人需要诸如食物,账单方面的帮助,并帮助孩子在家学习。该页面列出了您所在地区的有用项目,以及指向您可以信任的信息的链接。

安全呆在家中,并记住,我们随时为您服务!

Hmoob

Lub Chaw Hauj Lwm Pab Cuam Txhawb Tsev Neeg (Uplift Family Services) mob siab txog koj thaum lub sij hawm muaj kev nyuaj no.

Peb npaj txhij yuav los pab koj hauv cov kev tshiab thaum lub sij hawm muaj cov xwm txheej poob qis rau tus kab mob COVID-19 no. Peb tuaj yeem nrog koj tham los sis teem sij hawm tham hauv xov tooj los sis tham hauv cov app xov tooj ntawm tes uas tsi yog zaum sib tham tim ntej tim muag. Thov hu rau koj tus kws kho mob los sis tus muab kev pab cuam txhua lub sij hawm, lawv nyob ntawm no los pab koj.

Peb kuj tseem xav qhia ib daim npe teev cov khoom siv nrog koj. Muaj tib neeg coob leej xav tau kev pab nrog cov khoom siv tam sim no xws li khoom noj khoom haus, nyiaj siv, thiab kev pab me nyuam yaus kawm ntawv hauv tsev. Phab ntawv no muaj ib daim npe teev tseg cov koom haum nyob hauv koj cheeb tsam, thiab cov ntaub ntawv txuas uas koj tuaj yeem tseeg tau.

Thov kom muaj kev nyab xeeb rau kev hauv tsev, thiab nco ntsoov, peb nyob ntawm no los pab koj!

Tiếng Việt

Uplift Family Services rất quan tâm đến bạn trong giai đoạn khó khăn này.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những cách thức mới để hỗ trợ bạn trong cơn khủng hoảng COVID-19 này. Chúng ta có thể trò chuyện hoặc sắp xếp một cuộc hẹn qua điện thoại hoặc trên ứng dụng di động thay vì gặp mặt trực tiếp.  Vui lòng liên hệ với bác sĩ trị liệu hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn bất cứ lúc nào, tất cả đều sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Chúng tôi cũng muốn chia sẻ với bạn danh sách các tài nguyên. Ngay lúc này, có thể nhiều người sẽ cần sự giúp đỡ trong các vấn đề như thực phẩm, thanh toán hóa đơn, và hỗ trợ con trẻ học tại nhà. Trang thông tin này cung cấp danh sách các chương trình hữu ích trong khu vực của bạn, cũng như các liên kết dẫn đến những nguồn thông tin đáng tin cậy.

Chúc bạn an toàn ở nhà, và hãy nhớ rằng, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Tagalog

Ang Uplift Family Services ay kumakalinga sa iyo ngayong panahon ng kahirapan.

Handa ka naming tulungan sa mga bagong paraan sa panahon ng COVID-19 na krisis na ito. Maaari kaming makipag-usap sa iyo o magkaroon ng appointment gamit ang telepono o sa pamamagitan ng isang app ng cell phone sa halip na personal. Mangyaring makipag-ugnay sa iyong therapist o tagapaglaan ng serbisyo kahit anumang oras, narito sila para sa iyo.

Nais din naming ibahagi ang isang listahan ng mga mapagkukunan sa iyo. Maraming tao ang nangangailangan ng tulong sa mga bagay ngayon tulad ng pagkain, bayarin, at pagtulong sa mga bata na matuto sa bahay. Ang pahinang ito ay may listahan ng mga kapaki-pakinabang na programa sa iyong lugar, pati na rin ang mga link sa impormasyong mapagkakatiwalaan mo.

Manatiling ligtas sa bahay, at tandaan, narito kami para sa iyo!

العربية

Uplift Family Services تهتم بك خلال هذه الأوقات العصيبة.

نحن مستعدون لمساعدتك بطرق جديدة خلال أزمة COVID-19 هذه.
يمكننا التحدث معك أو تحديد موعد عبر الهاتف أو من خلال تطبيق الهاتف الخلوي بدلاً من الحضور الشخصي.
يرجى التواصل مع معالجك أو مزود الخدمة في أي وقت ، فهم هنا من أجلك.

نريد أيضًا مشاركة قائمة الموارد معك.
يحتاج الكثير من الناس إلى المساعدة الآن في أشياء مثل الطعام والفواتير ومساعدة الأطفال على التعلم في المنزل.
تحتوي هذه الصفحة على قائمة بالبرامج المفيدة في منطقتك ، بالإضافة إلى روابط للمعلومات التي يمكنك الوثوق بها.

ابق آمنا في المنزل ، وتذكر ، نحن هنا من أجلك!

Related Posts

Proven Alternative TMS Treatment Helps South Pasadena Client Lead More Fulfilling Life

New alternative treatment option available at Pacific Clinics helps client experience positive results. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) has been used successfully for more than 20 years to treat major depression, obsessive-compulsive disorder, bipolar depression and anxiety associated with depression. A noninvasive technique approved by the Food and Drug Administration (FDA), TMS applies a series of short magnetic pulses (like an MRI) to targeted areas of the brain.

Read More